Póstrowne słowo prezidentki krajnego sejma Bramborska

Britta StarkBritta StarkWitajśo do krajnego sejma Bramborska! Wjaselim se nad Wašym zajmom na krajnem sejmje Bramborska a witam Was wutšobnje w mjenju wšyknych wótpósłańcow na internetowem bóce krajnego parlamenta!

Zestajenje krajnego sejma jo tak wjelebócne ako to žywjenje w Bramborskej a pregowane wót luźi wšakorakich biografijow a pśeznanjenjow. By Was kśěła kazaś na to, póznaś parlamentarijarjow, ako su ze swójim mandatom pśewzeli zagronitosć za Bramborsku. Dejali Wy měś žedno krajnopolitiske pšašanje, njewobijajśo se, z nimi nawězaś kontakt!

Demokratija jo žywa wót informěrowanych bergarkow a bergarjow! Wy sćo pśepšosone, se informěrowaś wó źěle parlamenta.

Pśez wideowe wusćełanja móžośo pósejźenja plenuma a wšakorake zarědowanja teke z daloknosći direktnje sobu dožywiś.* Pórucyś by Wam kśěła wirtuelne wobchójźenje pó našom za historiskeju grodoweju fasadu natwarjonem modernem twarjenju parlamenta.

Bramborski krajny sejm jo wótwórjony dom. By se wjaseliła, gaby našo internetowe pórucenje Was wabiło, aby wósobinski woglědali do krajnego sejma!

Waša Britta Stark, prezidentka krajnego sejma Bramborska

(*Joli až budu se teke wobradowanja wuběrkow ako standard wusćełaś, słušaju how do naliconego.)

Kontakt

Landtag Brandenburg
Präsidialbüro
Alter Markt 1
14467 Potsdam
Telefon: (0331) 966-1003/-1006
Fax: (0331) 966-1005