Inne organy

Inne organy
Inne organy
© Landtag Brandenburg
W celu przygotowania decyzji w obszernych i znaczących kwestiach Parlament Krajowy może zdecydować o utworzeniu komisji doraźnych (KD). Te instrumenty kontroli parlamentarnej nad Rządem Krajowym są zwoływane, gdy domaga się tego co najmniej jedna trzecia posłów. Połowa z nich może składać się z niezależnych ekspertów. Po zakończeniu swojej działalności lub najpóźniej na trzy miesiące przed końcem kadencji każda komisja doraźna przedkłada Parlamentowi Krajowemu pisemne sprawozdanie końcowe.

Ponadto w Parlamencie Krajowym działają pewne organy specjalne, które wykonują ważne uprawnienia kontrolne parlamentu.

Zgodnie z § 23 Brandenburskiej ustawy o ochronie konstytucji Rząd Krajowy podlega kontroli Parlamentarnej Komisji Kontroli (PKK) w sprawach dotyczących ochrony konstytucji. Opozycja musi być przy tym odpowiednio reprezentowana. Rząd Krajowy informuje PKK o ogólnej działalności Urzędu Ochrony Konstytucji, raporcie sytuacyjnym i wydarzeniach szczególnej wagi oraz na wniosek komisji o poszczególnych przypadkach. Komisja jest uprawniona do otrzymywania takich informacji.

Innym parlamentarnym organem kontrolnym jest Komisja G10. Jego nazwa pochodzi od art. 10 Ustawy zasadniczej, który przewiduje ograniczenie tajemnicy korespondencji, poczty i telekomunikacji w indywidualnych przypadkach uregulowanych ustawowo. Jej zadaniem jest weryfikacja wszelkich środków ograniczających zarządzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jeżeli komisja uzna ten nakaz za niezgodny z prawem lub zbędny, ministerstwo musi go niezwłocznie uchylić.

Art. 25 Konstytucji Kraju Związkowego Brandenburgia gwarantuje ludności serbołużyckiej/dolnołużyckiej prawo do ochrony, zachowania i utrzymania swojej tożsamości narodowej oraz terenów osiedlania się ich przodków. Prawo to obejmuje wspieranie i przekazywanie języka i kultury serbołużyckiej/dolnołużyckiej, jak również udział przedstawicieli Serbołużyczan/Dolnołużyczan w pracach legislacyjnych w sprawach ich dotyczących. W celu zagwarantowania tego prawa, z członków narodu serbołużyckiego/dolnołużyckiego tworzy się na okres kadencji wyborczej Radę ds. Serbołużyczan/Dolnołużyczan. Rada doradza Parlamentowi Krajowemu. Jej zadaniem jest udzielanie porad we wszystkich sprawach dotyczących ochrony praw i interesów.