Komisje

Komisje
Komisje
© Landtag Brandenburg
Pomiędzy posiedzeniami plenarnymi, które odbywają się mniej więcej co cztery tygodnie, właściwa praca parlamentarna odbywa się w wyspecjalizowanych komisjach. Są to organy parlamentarne, których głównym zadaniem jest przygotowanie decyzji Parlamentu Krajowego. Komisje są pomniejszonym odzwierciedleniem całego parlamentu i odgrywają szczególną rolę w ustawodawstwie i kontroli rządu. Zasiadają w nich politycy, którzy są ekspertami w poszczególnych obszarach tematycznych polityki. Członkowie komisji sprawdzają przekazane projekty ustaw z merytorycznego i prawnego punktu widzenia.

Komisje działają w ramach zadań powierzonych im przez Parlament Krajowy. W ramach swego zakresu zadań mogą one zajmować się określoną sprawą z własnej inicjatywy oraz przedkładać rekomendacje Parlamentowi Krajowemu (prawo do podejmowania działań z własnej inicjatywy). Za zgodą Prezydium mogą tworzyć spośród siebie podkomisje do przygotowania swoich uchwał. W przypadku niektórych zadań Parlament Krajowy może tworzyć komisje specjalne. Komisje w Parlamencie Krajowym Brandenburgii, z wyjątkiem Komisji ds. Petycji i ewentualnie powołanych komisji kontrolnych są zasadniczo jawne.

Określenie, jakie komisje są tworzone, z jakimi zakresami kompetencji, w dużej mierze nie jest uregulowane prawnie. Parlament ma zatem znaczną swobodę działania w tej kwestii. Struktura tematyczna pracy komisji jest zasadniczo zgodna z podziałem prac rządowych pomiędzy poszczególne ministerstwa. W związku z tym Komisja Spraw Wewnętrznych i Samorządu Terytorialnego podąża za kompetencjami merytorycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komisja Edukacji, Młodzieży i Sportu opiera się na kompetencjach ministerstwa o tej samej nazwie itd.

Tradycyjnie największą rolę odgrywa Komisja główna. Ma ona wiodące kompetencje w kwestiach konstytucyjnych, sprawach federalnych, kształtowaniu stosunków między Brandenburgią a Berlinem oraz polityce medialnej; ponadto zajmuje się innymi podstawowymi sprawami politycznymi, zadaniami nałożonymi jej przez ustawy oraz sprawami regulaminowymi o charakterze zasadniczym.

Szczególnym kontaktem dla mieszkańców Brandenburgii jest Komisja ds. Petycji, która rozpatruje wszystkie petycje zgodnie z ustawą o petycjach. Prawo do składania petycji zgodnie z art. 24 Konstytucji Kraju Związkowego Brandenburgia jest prawem uczestnictwa politycznego obywateli, którzy mogą w ten sposób indywidualnie lub zbiorowo zwracać się do parlamentu z propozycjami, krytyką lub skargami. Każda osoba ma prawo do złożenia petycji, bez względu na wiek i obywatelstwo. Komisja ds. Petycji, jako „rzecznik praw obywatelskich” może dokonywać przeglądu decyzji urzędowych i w razie potrzeby działać na rzecz ich zmiany, uchylenia lub umorzenia. Są to jednak tylko zalecenia, ponieważ komisja nie ma prawa wydawać poleceń urzędom.

Ponadto ustawodawca wyraźnie przewiduje powołanie Komisji Kontroli Wyborów, która w przypadku sprzeciwu lub na wniosek bada ważność wyborów do Parlamentu Krajowego.

Przegląd komisji stałych w 7. kadencji Parlamentu Kraju Związkowego Brandenburgia:

 • Komisja Główna
 • Komisja ds. Petycji
 • Komisja Spraw Wewnętrznych i Samorządu Terytorialnego
 • Komisja Prawna
 • Komisja Edukacji, Młodzieży i Sportu
 • Komisja Nauki, Badań i Kultury
 • Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i

Ochrona Konsumentów

 • Komisja Gospodarki, Pracy i Energii
 • Komisja Rolnictwa, Środowiska i Ochrony klimatu
 • Komisja Infrastruktury i Planowania Regionalnego
 • Komisja Budżetu i Finansów
 • Komisja Kontroli Budżetowej
 • Komisja Spraw Europejskich i Polityki Rozwoju
 • Komisja Kontroli Wyborów

Najostrzejszą „bronią” kontroli parlamentarnej jest prawo Parlamentu Krajowego do powołania w razie potrzeby komisji kontrolnej. Jej zadaniem jest badanie faktów, których wyjaśnienie leży w interesie publicznym. Członkowie komisji kontrolnych mogą przesłuchiwać świadków i mają prawo do nieograniczonego dostępu do akt.