Prezydium Parlamentu Krajowego

Prezydium Parlamentu Krajowego
Prezydium Parlamentu Krajowego
© Landtag Brandenburg
Prezydium Parlamentu Krajowego składa się z przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i innych przedstawicieli wszystkich frakcji parlamentarnych, których liczbę określa uchwała parlamentu. Członkowie Prezydium są wybierani na początku każdej kadencji wyborczej.

Przewodnicząca Parlamentu Krajowego jest protokolarnie najwyższym urzędem w Kraju Związkowym Brandenburgia.

  • stoi na straży godności i praw Parlamentu Krajowego, wspiera jego prace oraz rzetelnie i bezstronnie prowadzi obrady.
  • reprezentuje Parlament Krajowy na zewnątrz, powołuje i odwołuje jego pracowników.
  • sprawuje prawo gospodarza oraz posiada prerogatywy policyjne w gmachu Parlamentu Krajowego.
  • ma głos doradczy we wszystkich komisjach.
  • rozporządza wpływami i wydatkami Parlamentu Krajowego stosownie do planu budżetowego.

Jeżeli Przewodnicząca nie może uczestniczyć w posiedzeniu reprezentują ją dwaj Wiceprzewodniczący. Jeżeli Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu, prawo do reprezentacji przechodzi na innych członków Prezydium w kolejności odpowiadającej sile frakcji parlamentarnych.

Prezydium wspiera Przewodniczącą w prowadzeniu prac oraz prowadzi do zawarcia niezbędnych porozumień między frakcjami parlamentarnymi. Decyduje o planie i terminach posiedzeń parlamentu i jego organów, jak również o projekcie porządku dziennego poszczególnych posiedzeń plenarnych. Prezydium podejmuje decyzje w ogólnych sprawach dotyczących deputowanych oraz administracji Parlamentu Krajowego, o ile nie są one zastrzeżone dla Przewodniczącej; w szczególności jest ono odpowiedzialne za ustalenie preliminarza budżetowego Parlamentu Krajowego. Jednym z zadań Prezydium jest również osiągnięcie porozumienia w sprawie podziału przewodniczących komisji i ich zastępców.

Regularne posiedzenia Prezydium odbywają się zazwyczaj tydzień przed sesjami plenarnymi. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym Parlamentu Krajowego Brandenburgii Przewodnicząca jest również zobowiązana do niezwłocznego zwołania specjalnego posiedzenia Prezydium na wniosek jednej piątej członków Prezydium.