Zadania Parlamentu Krajowego

Zadania Parlamentu Krajowego
Zadania Parlamentu Krajowego
© Landtag Brandenburg
Konstytucja kraju związkowego Brandenburgia przypisuje Parlamentowi Krajowemu określone zadania i kompetencje.

Funkcja ustawodawcza: prawo do uchwalania ustaw jest wyróżniającym się zadaniem każdego demokratycznie wybranego parlamentu. Podział kompetencji między władzami federalnymi i krajami związkowymi został dokładnie uregulowany w Ustawie Zasadniczej (art. 70–82). O ile na szczeblu federalnym nie przyznano kompetencji ustawodawczych w pewnych obszarach, należą one do kompetencji krajów związkowych. Ważnymi dziedzinami ustawodawstwa na szczeblu krajowym są np. system szkolnictwa, policja i prawo komunalne.

Funkcja kontrolna: oprócz stanowienia prawa Parlament Krajowy ma również ważne zadanie kontrolowania działalności Rządu Krajowego i podległych mu administracji krajowych. Pojęcie kontroli ma w rozumieniu parlamentarnym podwójne znaczenie. Obejmuje ona z jednej strony kontrolę następczą, kwestionowanie lub aprobatę działań państwa, ale z drugiej strony parlament formułuje również zalecenia i oczekiwania co do przyszłych działań.

Funkcja wyborcza: członkom Parlamentu Krajowego powierzono wybór kilku ważnych urzędników politycznych. Należą do nich Przewodniczący lub Przewodnicząca Parlamentu Krajowego, ale także Premier jako szef lub szefowa Rządu Krajowego oraz członkowie Krajowego Sądu Konstytucyjnego. Deputowani mogą również wybierać pełnomocników krajowych w celu zabezpieczenia praw gwarantowanych konstytucyjnie, jak również w celu zabezpieczenia i ochrony interesów określonych grup ludności. Obecnie Parlament Krajowy Brandenburgii powołał pełnomocnika krajowego ds. ochrony danych i prawa wglądu do akt (LDA) oraz pełnomocnika krajowego ds. przezwyciężania skutków dyktatury komunistycznej (LAkD).

Kontrola budżetowa: prawo budżetowe parlamentu – tj. prawo do decydowania, ile pieniędzy jest wydawanych na co – jest tradycyjnie uważane za „prawo królewskie” demokratycznie wybranej reprezentacji narodu. Ponieważ wszystkie wydatki na działalność rządową i administracyjną wymagają zabezpieczenia finansowego, budżet ma kluczowe znaczenie polityczne: jest on wykorzystywany do podejmowania decyzji o działaniach, które maja zostać podjęte w następnym roku. Prawidłowość zarządzania budżetem i gospodarką w administracji państwowej kontrolowana jest przez Krajową Izbę Obrachunkową Brandenburgii. Raz w roku składa ona Parlamentowi sprawozdanie.

Funkcja publiczna: Parlament Krajowy postrzega siebie jako forum formowania woli politycznej. Uwzględnianie i wdrażanie opinii politycznych obywateli w decyzjach państwowych jest jednym z jego głównych zadań. Stanowiska partii politycznych reprezentowanych w parlamencie ścierają się w debatach publicznych.

Rząd musi udzielać odpowiedzi na pytania deputowanych do Parlamentu Krajowego, a deputowani, jako przedstawiciele narodu, zajmują publiczne stanowisko w sprawach kraju.