Dalšne gremije

Dalšne gremije
Dalšne gremije
© Landtag Brandenburg
Za pśigótowanje rozsudow wó wobšyrnych a wažnych pšašanjach móžo krajny sejm wobzamknuś zasajźenje enquete-komisijow (EK). Te kontrolne instrumenty parlamenta napśeśiwo krajnemu kněžaŕstwu pówołaju se, gaž se to nanejmjenjej tśeśina wótpósłanych pomina. Wóni mógu na połojcu wobstojaś z njewótwisnych ekspertkow a ekspertow. Pó zakóńcenju jich źěła abo nanejpózdźej tśi mjasece do kóńca wólbneje periody dajo kužda enquete-komisija krajnemu sejmoju pisnu kóńcnu rozpšawu.

Wušej togo źěłaju w krajnem sejmje někotare wósebne gremije, kótarež zastupuju wažne parlamentariske kontrolne pšawa.

Pó § 23 Bramborskeje kazni wustawowego šćita pódlažy krajne kněžaŕstwo w nastupnosćach wustawowego šćitaŕstwa kontroli pśez Parlamentarisku kontrolnu komisiju (PKK). Pśi tom musy opozicija byś słušnje zastupjona. Krajne kněžaŕstwo informěrujo PKK wó powšyknem źěle zastojnstwa wustawowego šćitaŕstwa, wobstojnosćach a wósebnje wažnych tšojenjach a na póžedanje komisije wó jadnotlitych padach. Komisija ma pšawo na te informacije.

Dalšny parlamentariski kontrolny gremij jo G 10-komisija. Pomjeniła jo se tak z pśichylenim k artikloju 10 Zakładneje kazni, kótaryž w kazniski rědowanych jadnotliwych padach pśedwiźi wobgranicowanje listoweje, postoweje a telekomunikaciskeje pótajmnosći. Wóna ma nadawk pśespytowaś w danem paźe pśez Ministaŕstwo za nutśikowne póstajone napšawy wobgranicowanja. Gaž ma  komisija to póstajenje za njedowólone abo za njetrjebne, musy jo ministaŕstwo mimo  komuźenja wótpóraś.

Artikel 25 Wustawy Bramborskeje zawěsćijo serbskemu ludoju pšawo na šćit, zachowanje a woplěwanje swójeje narodneje identity a swójogo starodawnego sedleńskego ruma. Toś to pšawo wopśimjejo spěchowanje a pósrědnjanje serbskeje rěcy a kultury ako teke sobustatkowanje serbskich zastupnicow a zastupnikow pśi kaznidawaŕstwje w nastupnosćach Serbow. Aby to pšawo zarucyli, wutwórijo se za cas jadneje wólbneje periody Rada za nastupnosći Serbow z pśisłušnikow serbskego luda. Rada póraźujo krajny sejm. Wóna ma nadawk, pśi wšyknych temach wobradowanjow, pśez kótarež by mógali dosegaś pšawa Serbow, jich zajmy zachowaś.