Deklaracija k šćitoju datow

Z toś teju deklaraciju k šćitoju datow comy Was informěrowaś, kótare na wósobu se póśegujuce daty na tom boce registrěrujomy a cogodla to cynimy. Pomjenijomy zagronitych a wósoby, na kótarež móžośo se wobrośiś.

Zagronity we zmysle zakładnego póstajenja k šćitoju datow, drugich w cłonkojskich krajach Europskeje unije płaśecych kaznjow wó šćiśe datow a dalšnych póstajenjow z kazniskim charakterom datowego šćita jo

Krajny sejm Bramborska
Alter Markt/Stare wiki 1
14467 Potsdam/Pódstupim
Deutschland/Nimska

telefon: (0331) 966-0
e-mail: post@landtag.brandenburg.de
internet: www.landtag.brandenburg.de

Krajny sejm zastupujo kněni prezidentka krajnego sejma prof. dr. Ulrike Liedtke.

Zastojnski zagronity za šćit datow Krajnego sejma Bramborska jo

Roland Weiß
Alter Markt/Stare wiki 1
14467 Potsdam/Pódstupim
Deutschland/Nimska

telefon: (0331) 966-1132
e-mail: datenschutzbeauftragter@landtag.brandenburg.de

Daty pśistupow

Zběramy daty wó pśistupach na bokach togo internetowego pórucenja a wótkładujomy je ako server-logfiles. Slědujuce daty se tak protokolěruju:

• woglědana website
• zegerowy cas w momenśe pśistupa
• licba pósłanych datow w bytach
• žrědło/link, z kótaregož sćo pśišli na ten bok
• wužywany browser
• wužywany operaciski system
• wužywana pytańska mašina a pytańske gronidła, gaž se wóni pśez pytańsku mašinu pósrědnjaju

Zběrane daty słuže jano statistiskim wugódnośenjam a pólěpšowanju togo internetowego pórucenja. Wobchowamy sebje móžnosć, pózdźej server-logfiles pśespytowaś, dejali kokretne indicije pokazowaś na pśeśiwokazniske wužywanje.

Wobchadanje z wósobinskimi datami

Ako se na wósobu póśěgujuce daty płaśe wšykne informacije, z kótarymiž móžo se zwěsćiś Waša wósoba a kótarymž móžoš k Wam znak slědowaś – to groni na pśikład Wašo mě, mailowa adresa abo telefoniske cysło.

Gaž pśez pórucone kontaktowe móžnosći nawěžośo z nami zwisk, Waše dane wótkłaźomy, aby pśi wótegronjenju na Wašo pšašanje měli k tomu pśistup.

Zběramy a wužywamy Waše wósobinske daty jano pótom, gaž jo to pšawniski dowólone abo gaž Wy do togo zwólijośo.

Cas wobchowanja datow

Waše daty wobchowamy jano tak dłujko, ako se wužywaju za spócetny zaměr. Na pśikład se Waše daty z wótskazanim newslettera abo pó pśipósłanju informaciskego materiala wulašuju.

Dalejdawanje wósobinskich datow na tśeśich

Wužywamy informacije wó Wašej wósobje jano w našom domje. Bźez Wašogo wuraznego zwólenja njedawamy je tśeśim dalej. Tak daloko ako smy pšawniski abo pśez sudniske wobzamknjenje k tomu zawězane, pósrědnijomy Waše daty k informaciji wopšawnjonym městnam.

Šćit małolětnych

Źiśi a wósoby nižej 18 lět njedejali nam, mimo zwólenja starjejšych abo za wótkubłanje wopšawnjonych, na swóju wósobu se póśěgujuce daty dalejdawaś. My njepominamy wót małolětnych žedne na wósobu se póśěgujuce daty, je njezběramy a njedawamy tśeśim dalej.

Newsletter

Gaž wóteběraśo naše newsletter, dostanjośo k wobkšuśenju e-mail na mailowu adresu, kótaruž sćo pódali. Wušej teje e-mailoweje adrese žedne dalšne daty se njezběraju. Wobchowane daty se tśeśim dalej njedawaju. Abonement móžośo kuždy cas wótskazaś. Pótom Wašu e-mailowu adresu z rozdźělowaka wulašujomy.

Social media

Instagram: Krajny sejm Bramborska wužywa onlinesłužbu instagram, produkt facebook inc. Zagronity za pśeźěłanje datow wót zwenka Zjadnośonych statow žywych wósobow jo Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland/Irska.

Pokazujomy na to, až wužywaśo instagram a jogo funkcije w swójskej zagronitosći. Instagram jo produkt facebook. Facebook móžo ako tśeśi teke wobźěłaś na wósobu se póśěgujuce daty. Na tom boce rozkłaźona deklaracija k šćitoju datow njepłaśi za
togo raza tśeśich abo jich słužby a Krajny sejm Bramborska njamóžo pśewześ zagronitosć za to, kak facebook/instagram zběrane na wósobu se póśěgujuce daty snaź wužywa. Což nastupa na wósobu se póśěgujuce informacije a praktiki facebook/instagram na pólu šćita datow, pokazujomy direktnje na Facebook Ireland Limited. Pšosymy, aby glědali na wótpowědne pokaze k šćitoju datow.

Twitter/X: Krajny sejm Bramborska wužywa krotkopowesćowu słužbu twitter/x. Zagronity za pśeźěłanje datow wót zwenka Zjadnośonych statow žywych wósobow jo Twitter/X International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland/Irska.

Pokazujomy na to, až wužywaśo twitter/x a jogo funkcije w swójskej zagronitosći. Twitter/x móžo ako tśeśi teke wobźěłaś na wósobu se póśěgujuce daty. Na tom boce rozkłaźona deklaracija k šćitoju datow njepłaśi za togo raza tśeśich abo jich słužby a Krajny sejm Bramborska njamóžo pśewześ zagronitosć za to, kak twitter/x zběrane wósobinske daty snaź wužywa. Což nastupa na wósobu se póśěgujuce informacije a praktiki twittera na pólu šćita datow, pokazujomy direktnje na twitter/x inc. Pšosymy, aby glědali na wótpowědne pokaze k šćitoju datow.

YouTube: Krajny sejm Bramborska wužywa onlinesłužbu youtube, produkt google llc. Zagronity za wobźěłanje datow wót zwenka Zjadnośonych statow žywych wósobow jo Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland/Irska (Alphabet Inc., Google LLC).

Pokazujomy na to, až wužywaśo youtube a jogo funkcije w swójskej zagronitosći. Youtube jo produkt wót google. Google móžo ako tśeśi teke wobźěłaś na wósobu se póśěgujuce daty. Na tom boce rozkłaźona deklaracija k šćitoju datow njepłaśi za togo raza tśeśich abo jich słužby a Krajny sejm Bramborska njamóžo pśewześ zagronitosć za to, kak google/youtube zběrane wósobinske daty snaź wužywa. Což nastupa na wósobu se póśěgujuce informacije a praktiki google/youtube na pólu šćita datow, pokazujomy direktnje na Google Ireland Limited. Pšosymy, aby glědali na wótpowědne pokaze k šćitoju datow.

Informacije, pópšawjenje a lašowanje

Na Wašu pšosbu dostanjośo dermotnje informacije wó tom, kótare na Wašu wósobu se póśěgujuce daty su wobchowane. Maśo pšawo na to, až wopacne daty se pópšawiju a Waše wósobinske daty se blokěruju abo lašuju, dalokož Wašo žycenje njepśeśiwijo se pšawniskej winowatosći chowanja datow.

Doglědujuce zastojnstwo

Pśi pšašanjach a wobśěžkanjach móžośo se teke wobrośiś na zagronite doglědujuce zastojnstwo:

Krajna zagronita za šćit datow a pšawo na póglědanje do aktow Bramborska Dagmar Hartge
Stahnsdorfer Damm/Stańšojski nasyp 77
14532 Kleinmachnow Deutschland/Nimska

telefon: (033203) 356-0
telefaks: (033203) 356-49
e-mail: poststelle@lda.brandenburg.de
internet: www.lda.brandenburg.de

Cookieje

Na našej website wužywamy cookieje. Někotare cookieje su relewantne za system, druge pomagaju nam pśi optiměrowanju našeje website a Wašogo dožywjenja teje website. Dokulaž respektěrujomy Wašu priwatnu sferu, pšosmy Was, aby zwólili do wužywanja cookiejow.

Cookieje su małe tekstowe dataje, kótarež se wótkładuju na Wašom kóńcnem rědu. Waš browser ma pśistup k tym datajam. Powšyknje znate browsery móžoš tak nastajiś, až wóni cookieje generelnje njepśizwóliju a Wy móžośo póstajiś, lěc smějo se Wašym woglědam na webbokach slědowaś (do-not-track).