Deklaracija wó pśistupnosći bźez barierow za luźi z brašnosćami

Krajny sejm se procujo, aby jogo internetowy bok był pśistupny mimo zadorow, w wobjadnosći z Bramborskim póstajenim wó napóranju internetoweje techniki mimo barierow (BbgBITV) a z Bramborskeju kaznju wó rownostajenju zbrašnych (BbgBGG). Toś ta deklaracija wó połnej pśistupnosći płaśi za landtag.brandenburg.de. Dla slědujuceje njezjadnosći maka se toś ten internetowy bok z Bramborskim póstajenim wó napóranju internetoweje techniki mimo barierow (BbgBITV) a z Bramborskeju kaznju wó rownostajenju zbrašnych (BbgBGG) jano późělnje.

Wopśimjeśa z barierami pśistupnosći

Nižej nalicone wopśimjeśa njejsu z pśiducych pśicynow pśistupne:
landtag.brandenburg.de wopśimjejo na wšakich městnach linki k internetowym bokam eksternych póbitowarjow. Pśi tom jadna se wó póbitowanja tśeśich, na kótarež njamamy žednogo wliwa a kótarež njesłušaju pó źělach do wobceŕka płaśiwosći BbgBITV. Waše pokazki k tym wopśimjeśam pósrědnijomy pak rad pótrjefjonym póbitowarjam.

Wuźěłanje teje deklaracije

Toś ta deklaracija jo se 10. septembera 2020 wuźěłała. Krajny sejm Bramborska jo sam ten internetowy bok pśespytował (sam pógódnośenje).

Wótgłos a kontakt

Su Wam nadpadnuli njedostatki pśi pśistupje mimo zadorow abo ku konkretnym wopśimjeśam landtag.brandenburg.de? Pótom pśizjawśo se pśi nas:

Krajny sejm Bramborska
Zjawnostne źěło
Alter Markt/Stare wiki 1
14467 Potsdam/Pódstupim
oeffentlichkeitsarbeit@landtag.brandenburg.de 
telefon: (0331) 866-1251

Procedura pśesajźenja pšawow za zbrašnych luźi

Gaž njejsmy na Waš wótgłos reagěrowali k Wašej spokojnosći, móžośo se wobrośiś na zastojnstwo za pśesajźenje pla zagroniteje wósoby bramborskego krajnego kněžaŕstwa za nastupnosći luźi z brašnosćami:

Ministaŕstwo za socialne, strowotu, integraciju a šćit pśetrjebarjow
Zagronita krajnego sejma za nastupnosći luźi z brašnosćami

Henning-von-Tresckow-Straße 2–13
14467 Potsdam/Pódstupim
Durchsetzung.BIT@MSGIV.Brandenburg.de
telefon: (0331) 866-5014