Direktny zwisk ku krajnemu sejmoju

Direktny zwisk ku krajnemu sejmoju
Direktny zwisk ku krajnemu sejmoju
© Landtag Brandenburg
Wót 2014 jo sedło Krajnego sejma Bramborska w twarjenju krajnego sejma na pódstupimskich Starych wikach. Pó wenkownem wugótowanju pśichylujo se nowotwaŕ měsćańskemu grodoju pšuskich kralow z ranego baroka, kótaryž – w drugej swětowej wójnje mócnje wobškóźony – jo stojał na tom samem městnje až do 1960.  Nutśi dom docynijo wšykne funkcionalne pótrjebnosći modernego statkowanja parlamenta. Nowo napórane a z rozšyrnymi swětłymi rumami rozswětlone schódy a lifty zwóliju na prědnem górnem nastwaŕku pśistup do plenarnego zala, lobby a prezidialnego wobceŕka. Wužytna płoń twarjenja inkluziwnje pódzemska garaža wucynijo něźi 19 000 kwadratnych metrow. Cełkownje jo w njom 375 běrowowych rumnosćow. We foyeru twarjenja krajnego sejma pokazuju se wobstawnje se měnjece wustajeńce k temam bramborskich krajnych, kulturnych a parlamentariskich stawiznow. Wušej togo w ramiku kooperacijow z krajnymi muzejami, bramborskimi wuměłskimi zwěstkami abo zběrkami prezentěruju w pódpołdnjowem kśidle  lětnje se měnjece wustajeńce nacasnego wuměłstwa.

Wšakorake publikacije, zarědowanja a internetowe wustupy krajnego sejma wobstawnje informěruju wó źěle krajnego parlamenta. Wóni mógu se wótewześ pśez skazański formular na webboku krajnego sejma abo pśi infobliźe we foyeru. Wobsłužba woglědarjow jo wuwijała rěd indiwiduelnych programowych pórucenjow, kótarež pósrědnjaju kupkam a jadnotliwym woglědaŕkam a woglědarjam wobšyrny wobraz wó wašni funkcioněrowanja bramborskego parlamenta. Na plenarnych dnjach słušaju wobźělenje na pósejźenju parlamenta a rozgrona z wótpósłańcami do woglědaŕskego programa. Teke za młodostnych pórucyjo krajny sejm wósebnje koncipěrowane kubłańske pórucenja, aby zbližyli rowno młodym luźam politiku a rozkładowali parlamentariski wšedny źeń.