Frakcije a parlamentariske kupki

Frakcije a parlamentariske kupki
Frakcije a parlamentariske kupki
© Landtag Brandenburg
Glědajucy na wjelerakosć pśedlažecych politiskich nadawkow w parlamenśe zjadnośiju se wótpósłańce zwětšego do frakcijow (= źěle jadnogo cełka). Frakcije su zjadnośeństwa zwětšego nanejmjenjej  pěśoch cłonkow krajnego sejma, kótarež pśisłušaju tej samskej stronje, politiskemu zjadnośeństwu abo lisćinowemu zjadnośeństwu abo su se wót nich nastajili. Ako samostatne a njewótwisne kupki statkuju sobu ze swójskimi pšawami a winowatosćami pśi źěle krajnego sejma a pódpěruju twórjenje parlamentariskeje wóle. Cłonki jadneje frakcije wuzwóluju ze swójskich rědow ekspertki a ekspertow k jadnotliwym politiskim tematiskim pólam a twórje se pótom zgromadne měnjenje k wěcnym a personalnym rozsudam. To pśinosujo k strukturěrowanemu a eficientnemu źěłoju. Frakcije maju wósebny status. Jim pśistoj wěcej pšawow ako jadnotliwym wótpósłańcam; k społnjenju swójich nadawkow maju pšawo na financielne srědki z etata kraja.

Kužda frakcija zgótujo sebje jadnański pórěd, kótaryž musy ako notne organy frakcije pśedwiźeś zgromaźinu frakcije a pśedsedaŕstwo frakcije abo pśedsedarja frakcije.

Pśedsedaŕ abo pśedsedaŕka frakcije zastupujo stojnišća frakcije w plenumje a pśed medijami, organizěrujo w nawjedujucej funkciji źěło frakcije, pśigótujo pósejźenja a se stara teke pśi wobzwadnych temach – w młogich rozgronach a z wujadnanim kompromisow – wó kšutu zwězanosć frakcije do wótgłosowanjow a rozsuźenjow. Jadnaŕ abo jadnaŕka frakcije nawjedujo mjaztym zastojanje frakcije. K tomu słušaju nastupnosći organizacije, personala a financow. Za wětšy źěl njejsu jadnarje/jadnaŕki wótpósłane ale pśistajone sobuźěłaśerje/sobuźěłaśeŕki frakcije.

Tomu napśeśiwo jo parlamentariski jadnaŕ/parlamentariska jadnaŕka frakcije pśecej teke wótpósłańcka/wótpósłańc. Parlamentariske jadnarje/jadnaŕki koordiněruju parlamentariske źěło frakcije, wobwliwuju wótběgi w plenumje a we wuběrkach. Tak staraju se na pś. wó pomjenjenje gronjaŕkow a gronjarjow, kótarež powědaju w debatach za frakcije, a w paźe pótrjeby dogroniju se interfrakcionelnje, což jo źěłoju krajnego sejma spómóžne.

Wót 1. apryla 2015 wobstoj móžnosć, až mógu se znejmjeńša tśo cłonki krajnego sejma, kótarež njepśisłušaju do žedneje frakcije, zjadnośiś za zgromadne źěło do jadneje parlamentariskeje kupki ze zakładnym wugótowanim financielnych a wěcnych srědkow a swójeju juristiskeju formu. Kupka móžo pomjeniś jadnu gronjaŕku abo gronjarja.