Krajny sejm: wuzwólone ludowe zastupnistwo

Krajny sejm: wuzwólone ludowe zastupnistwo
Krajny sejm: wuzwólone ludowe zastupnistwo
© Landtag Brandenburg
Ako w cełej Zwězkowej republice Nimska jo statna natwaŕ Bramborskeje organizěrowana pó zasadach źělenja mócow. Nosaŕ statneje mócy jo pó Wustawje Bramborskeje lud. Wón wuzjawijo swóju politisku wólu we wólbach a wótgłosowanjach. Móc stata se wugbajo pśez wósebne organy kaznidawaŕstwa, wugbajuceje mócy a suźenja.

Na krajny sejm pśiźo pśi tom centralna funkcija. Ako „wuzwólony zastupnik luda” stoj w srjejźišću reprezentatiwneje demokratije. Ako jadnučki njepósrědnje wót luda wzwólony organ wustawy zwuraznijo w swójich rozsuźenjach jogo politisku wólu. Krajny sejm jo organ kaznidawaŕstwa (legislatiwy).

Pódla togo dajo hyšći dwě dalšnej mócy: Wugbajuca móc (eksekutiwa) wuwjeźo kazni. Wóna lažy w rukach krajnego kněžaŕstwa, zastojnstwow a komunalnych  organow samozastojanja. Suźenje (judikatiwa) jo pak dowěrjone njewótwisnym, jano na pšawo a kazń wězanym sudnicam a sudnikam. Organy legislatiwy, eksekutiwy a judikatiwy statkuju njewótwisnje jaden wót drugego a se mjazsobnje kontrolěruju.

Ako wuraz jogo pozicije su krajnemu sejmoju pśez wustawu pśipokazane wěste pšawa. K tomu słuša teke pšawo na samoorganizaciju. Wóno wopśimjejo kontrolu wólbow (artikel 63), wuzwólowanje swójich gremijow (artikel 69 do 73), pšawo na wukaz swójogo jadnańskego pórěda (artikel 68) a póstajenje swójogo etata.