Plenum

Plenum
Plenum
© Landtag Brandenburg
Ako plenum pomjenijo se głowna zgromaźina pśez lud wuwzólonych cłonkow krajnego sejma. Wutwórjony wót wšyknych wótpósłańcow, jo plenum rownocasnje centrum a symbol parlamentariskeje demokratije. W plenumje wobzamknu se póstajenja krajnego sejma.  Togodla pomjenijo se plenum cesto teke jadnorje „krajny sejm”.

Wótběg plenarnego pósejźenja jo w jadnańskem pórěźe wěžucy rědowany. Prezidentka krajnego sejma abo jeje zastupnistwo wótwórijo a nawjedujo plenarne pósejźenje. Pśi nawjedowanju pósejźenja pódpěruju ju pismawjednice a pismawjedniki krajnego sejma, kótarež sejźe napšawo a nalěwo prezidentki abo jeje zastupnistwa.

Na zachopjeńku kuždego pósejźenja wótpósłańce wótgłosuju wó w pśedpólu pśez prezidij wuźěłanej pśedłoze dnjownego pórěda. Direktnje pó tom zwětšego wótmjejo se tak pomjenjona Aktualna góźina, w kótarejž rozpowědaju se pšašanja aktualneje krajneje politiki. Brizantne politiske temy mógu se z tym w parlamenśe rozpowědaś bźez wjelikego casowego zapózdźenja. Pśez aktualitu danych narěznjonych temow a kšute wobgranicowanje casa powědanja jo rowno Aktualna góźina zajmna za zjawnosć a pśibytne casnikaŕki a casnikarjow.

Aktualnej góźinje pśizamknjo se pó zwuconej wašni Napšašowańska góźina, w kótarejž mógu wótpósłane stajiś na krajne kněžaŕstwo aktualne jadnotliwe pšašanja z wobłuka krajneje politiki a zastojanja. Napšašowańska góźina njedej traś dlej nježli 60 minutow.

Pó tom se toś te temy wobjadnaju, kótarež su se pśez frakcije wobznamjenili ako prioritarne. Kužda frakcija móžo za cyklus pósejźenjow pomjeniś jaden pśedmjat wobradowanja, kótaryž se wobjadnajo direktnje pó napšašowańskej góźinje w Bloku prioritow.

Pó tom se pśedłogi kaznjow w tak pomjenjonych Cytanjach pśewobraduju a wobzamknu. Na kóńcu prědnego cytanja móžo pśez rozsud wětšyny se rozsuźiś pśepokazanje na pśisłušny fachowy wuběrk za dalšne wobźěłanje. Pśedłogi kaznjow a statne dogrona wobraduju se zasadnje na dwěma cytanjoma. Kazni k změnje wustawy, etatowa kazń a teke dodanki k njej póderbje pśecej tśeśe cytanje, howac móžo póžedanje na tśeśe cytanje stajiś jadna frakcija abo znejmjeńša jadna pěśina wótpósłańcow.

Pó cytanjach pśedłogow kaznjow slěduju Wjelike napšašowanja. Na Wjelike napšašowanja, kótarež móžo pśedpołožyś jadna frakcija abo znejmjeńša jadna pěśina wótpósłańcow, ma nejpjerwjej kněžaŕstwo pisnje wótegroniś. Napšašowanje a wótegrono se pótom pśepowěda w krajnem sejmje. Wónej nastupatej pśedewšym ceły kraj pótrjefjece problemy abo wósebne fachowospecifiske nastupnosći z nadregionalnym wuznamom.

Wjelikim napšašowanjam pśizamknu se wobradowanja wó rozpšawach, informacijach a konceptach krajnego kněžaŕstwa.

Pó tom wobraduju póžedanjach a samostatnych rezoluciskich póžedanjach. Cil wobzamknjeńskich póžedanjow jo, krajne kněžaŕstwo w konkretnej nastupnosći – teke napśeśiwo Zwězkowej raźe – pógnuś k wěstemu jadnanju. Z tym se krajne kněžaŕstwo  zawěžo – kaž cełkownje pśez jadnore wobzamknjenja krajnego sejma – nic pšawniski, ale jano politiski. Wěste zaźaržanje krajnego kněžaŕstwa z tym se wunuźiś njamóžo.