Prezidium krajnego sejma

Prezidium krajnego sejma
Prezidium krajnego sejma
© Landtag Brandenburg
Prezidium krajnego sejma wobstoj z prezidentki, dweju wiceprezidentowu a dalšnych zastupnicow a zastupnikow wšyknych frakcijow, kótarychž licba se póstajijo pśez wobzamknjenje krajnego sejma. Cłonki prezidiuma wuzwóluju se na zachopjeńku kuždeje wólbneje periody.

Prezidentka krajnego sejma zastoj protokolariski nejwušy amt w Bramborskej. Wóna

  • zastupujo dostojnosć a pšawa krajnego sejma, spěchujo jogo źěło a spšawnje a njepartajski nawjedujo jadnanja krajnego sejma.
  • zastupujo krajny sejm dowenka, wumjenjujo a pušća pśistajonych krajnego sejma.
  • wugbajo domacne pšawo a policajsku móc w twarjenju krajnego sejma.
  • ma póraźujucy głos we wšyknych wuběrkach.
  • rozsuźujo wó nabrankach a wudawkach krajnego sejma pó póstajenjach etatowego plana.

 Prezidentku w paźe zadoranja zastupujotej wobej wiceprezidenta. Su prezidentka a wiceprezidenta zajźowane, pśejźo pšawo zastupowanja na dalšnych cłonkow prezidiuma w rěźe wjelikosći frakcijow.

Prezidium pódpěrujo prezidentku pśi wjeźenju źěłabnosći a wjeźo k trjebnym dorozměśam mjazy frakcijami. Wón rozsuźijo wó planje pósejźenjow a terminow parlamenta a jogo gremijow ako teke wó pśedłoze dnjownego pórěda za dane plenarne pósejźenja. Prezidium wobzamknjo póstajenja k powšyknym nastupnosćam wótpósłańcow a zastojnstwa krajnego sejma, dalokož wóni njejsu pśewóstajone prezidentce; wósebnje jomu pśistoj zwěsćenje pśedwoblicenja etatowego plana za krajny sejm. Rowno tak  słuša k nadawkam prezidiuma, wjasć k wujadnanju wó rozdźělenju pśedsedstwow  we wuběrku a jich zastupnistwow.

Pšawidłowne pósejźenja prezidiuma wótměwaju se za wětšy źěl  tyźeń do plenarnego pósejźenja. Pó jadnańskem pórěźe Krajnego sejma Bramborska jo wušej togo prezidentka zawězana, na póžedanje pěśiny cłonkow prezidiuma bźez komuźenja zwołaś wurědne pósejźenje.