Póstrowne słowo prezidentki krajnego sejma Bramborska

Prof. Dr. Ulrike Liedtke
Prof. Dr. Ulrike Liedtke
© Landtag Brandenburg / Stefan Gloede

Cesćone woglědaŕki a woglědarje,

witam Was wutšobnje na internetowych bokach krajnego sejma Bramborska. How móžośo dostaś doglěd do źěła krajnego sejma a zgóniś, chto su te wótpósłańce, ako su se wuzwólowali wót bergaŕkow a bergarjow, aby se zasajźili za dobru politiku w Bramborskej. Wy móžośo se wó tom informěrowaś, kake kazniske pśedłogi a póžedanja se zapódaju do krajnego sejma. Tejerownosći móžośo našym plenarnym pósejźenjam a pósejźenjam fachowych wuběrkow w livestreamje slědowaś abo w plenarnych a wuběrkowych protokolach cytaś, kótare debaty su se wótměwali pśed rozsuźenjami krajnego sejma. Teke, kak bergaŕki a bergarje Bramborskeje mógu z peticijami abo ludowymi iniciatiwami krajnu politiku pśez wšake formy direktneje demokratije wobliwowaś, stoj na toś tych bokach.  

Wjaselim se, až móžomy pokazaś na wjele zajmnych póbitowanjow politiskego kubłanja, ako zmóžniju źiśam a młodostnym doglědy do parlamentariskich procesow, ako pśepšosuju k debatěrowanju a argumentěrowanju a tak na žywu wašnju pósrědniju demokratiske gódnoty.

Krajny sejm Bramborska jo wócynjony dom.

Wjeźenja woglědarjow, rozgrona z wótpósłańcami, wustajeńce, zarědowanja a naš rěd „Wuměłstwo w krajnem sejmje“ słušaju k wjelebocnemu wšednemu dnju našogo krajnego parlamenta a pśepšosuju na woglěd.

Ja žycym Wam wjele wjasela na našych internetowych bokach a by źěkowna była pśez pokiwy, kak móžomy našu digitalnu komunikaciju z bergaŕkami a bergarjami dalej wuwijaś.

Informěrujśo se, dajśo se pózbuźiś a woglědajśo k nam do krajnego sejma.
Ja by se wjaseliła.

Wutšobnje, Waša
prof. dr. Ulrike Liedtke, prezidentka krajnego sejma Bramborska