Zastojanje krajnego sejma

Zastojanje krajnego sejma
Zastojanje krajnego sejma
© Landtag Brandenburg
Zastojanje krajnego sejma pódstoj prezidentce krajnego sejma. Jeje wobstawny zastupnik jo w tom nastupanju direktor. W zmysle modernego słužbywugbarja zawěsćiju sobuźěłaśeŕki a sobuźěłaśerje zastojnstwa zamóžnosć źěłabnosći a jadnanja parlamenta. Wóni pśigótuju pósejźenja krajnego sejma a jogo wuběrkow, pódpěruju prezidentku pśi zastojnskich nadawkach a stoje póraźujucy k dispoziciji wšyknym wótpósłańcam pśi wugbaśu jich nadawkow.

Zastojnstwo Krajnego sejma Bramborska jo źělone do dweju wótźělbowu. Wótźělba parlament (P) jo zagronita za pśigótowanje a dowobźěłanje pósejźenjow prezidiuma,  pśigótowanje a dowobźěłanje ako teke  pśewjeźenje plenarnych a wuběrkowych pósejźenjow, pśespytowanje a wobźěłanje pódłožkow parlamenta pó jadnańskem pórěźe, wjeźenje źěłabnosći wšyknych wobstawnych a njewobstawnych wuběrkow krajnego sejma, juristiske póraźowanje wuběrkow, zgótowanje stenografiskich    zapiskow a za wobźěłanje europskich nastupnosćow. W europskem referaśe zaměstnjone jo teke kontaktowe a informaciske městno (KISt) w Brüsselu. Wóno pódpěrujo cłonkow krajnego sejma, frakcije a wuběrki w nastupnosćach EU.

Referaty wótźělby zastojanje (V) zawěsćiju powšykne zastojańske źěło a interne wótběgi w twarjenju krajnego sejma. K nadawkam wótźělby zastojanje słušaju pśesajźenje pšawa wótpósłańcow, personalne nastupnosći sobuźěłaśeŕkow a sobuźěłaśerjow krajnego sejma, wobźěłanje pšawniskich a zawěsćeńskich nastupnosćow a sudniskich procedurow. Wótźělba jo teke zagronita za wobźěłanje organizatoriskich pšašanjow. K tomu słuša stajenje k dispoziciji źěłowych srědkow IT ako laptopy a aplikaciska software, wugótowanje běrowowych rumnosćow a teke wobstražowanje a rěšenje twarjenja.

Parlamentariska póraźowańska słužba njejo žednej z teju dweju wótźělbowu pśirědowana. Wóna póraźujo prezidentku krajnego sejma, wuběrki a frakcije z nanejmjenjej źaseśo cłonkami krajnego sejma w pšawniskich pšašanjach. Pósuźowanja daju se zjawnje wótwołaś pśez webbok krajnego sejma.

W organizatoriski samostatnem štabowem běrowje koordiněrujo se źěło prezidentki krajnego sejma. How jo teke casnikaŕski běrow zaměstnjony. Wón zastarajo žurnalistki a žurnalistow wšych medijow z aktualnymi informacijami wó parlamentariskej źěłabnosći. Teke nastupnosći nacionalnego a internacionalnego protokola štabowy běrow wobstarajo. Zjawnostne źěło a pósłužowanje woglědarjow jo teke how zaměstnjone.