Presseinformation des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden zum Finanzierungsabkommen der Stiftung für das sorbische Volk

Casnikarska informacija Rada za nastupnosći Serbow ku zgromadnemu financěrowanju Załožby za serbski lud

Die brandenburgische Landesregierung hat in der heutigen Kabinettssitzung dem Vierten Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk zwischen dem Bund, dem Freistaat Sachsen und dem Land Brandenburg für die Jahre 2021 bis 2025 zugestimmt.

Die geplante Steigerung der Zuwendungen ermöglicht neben der Fortsetzung der bisherigen Arbeit der Stiftung für das sorbische Volk auch die Umsetzung neuer Projekte. Dazu Kathrin Šwjelina, Vorsitzende des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden: „Mit der heutigen Zustimmung ist die Arbeit der Stiftung für die nächsten Jahre dank der Fortsetzung der finanziellen Unterstützung seitens des Bundes und der beiden Bundesländer gesichert. Die Stiftung für das sorbische Volk kann nunmehr zum einen ihren tariflichen Verpflichtungen nachkommen, zum anderen erhält sie die Möglichkeit, im Bereich der Sprachförderung wichtige neue Akzente zu setzen. Wir werten das als deutliches politisches Signal an die in der Lausitz beheimateten Sorben/Wenden. Der Rat hat in diesem Zusammenhang zu seiner nächsten Sitzung am 1. Juni 2021 einen Bericht über die geleistete Tätigkeit von den niedersorbischen Mitgliedern des Stiftungsrates erbeten.“

Jan Budar, Direktor der Stiftung für das sorbische Volk: „Mit der Erhöhung der Zuschüsse ab dem Jahr 2021 hat die Stiftung zum ersten Mal seit ihrem Bestehen die Chance, neue und dringend notwendige Bereiche auszubauen. Hauptsächlich sind das die Stärkung von Angeboten zur Anwendung der sorbischen/wendischen Sprache, die Professionalisierung des Marketings und die Integration der sorbischen/wendischen Sprache in moderne Sprachtechnologien. Die Erhöhung der Zuschüsse werte ich als Zeichen des tiefen Vertrauens in die Arbeit der Stiftung für das sorbische Volk. Dass wir jetzt Planungssicherheit haben und zugleich neue Tätigkeitsfelder eröffnen können, ist uns eine große Motivation für die zukünftigen Herausforderungen.“

Der Vorsitzende der Domowina, Dawid Statnik, meint zur Zustimmung zum Abkommen: „Mit der heutigen Entscheidung für das Vierte Finanzierungsabkommen für die Stiftung für das sorbische Volk hat die Landesregierung in Potsdam ihre verlässliche Partnerschaft mit dem sorbischen Volk bekräftigt. Brandenburg hat sich in den vergangenen Jahren als Leuchtturm zeitgemäßer Politik im Umgang mit einer nationalen Minderheit erwiesen: die Novellierung des Sorben/Wenden-Gesetzes, die Gleichwertigkeit des Sorbischen/Wendischen auf Wegweisern und der Ausschilderung öffentlicher Gebäude, die Finanzierung hauptamtlicher Beauftragter für sorbische/wendische Angelegenheiten der Kreise usw. Deshalb freuen wir uns, dass Brandenburg jetzt auch bereit ist, seiner Verantwortung für die künftige Finanzausstattung der Stiftung zu entsprechen. Damit wird es möglich, schmerzhafte Kürzungen der vergangenen Jahrzehnte etwas auszugleichen und das Alleinstellungsmerkmal des Sorbischen/Wendischen für die Lausitz auch im ganzheitlichen Interesse der Region auf Brandenburger Seite noch stärker zu profilieren.“


Kněžaŕstwo Bramborskeje jo Stwórtemu financnemu dogronoju Załožby za serbski lud pśigłosowało

Bramborske statne kněžaŕstwo jo w źinsajšnem kabinetowem pósejźenju (18. maja 2021) pśigłosowało Stwórtemu financnemu dogronoju ku zgromadnemu financěrowanju Załožby za serbski lud pśez Zwězk, Kraju Bramborska a Lichotny stat Sakska w lětach 2021-2025.

Z jasnym stopnjowanim pśipłaśonkow njezarucyjo se jano doněntajšne źěło załožby, ale tek zwopšawźenje nowych napšawow. Kathrin Šwjelina, pśedsedaŕka Rady za nastupnosći Serbow wugronijo se tak: “Ze źinsajšnym pśigłosowanim jo źěło załožby za pśiduce lěta źěkowano dalejwjeźenju financneje pódpěry z boka Zwězka a wobeju krajowu zawěsćone. Załožba za serbski lud móžo na jadnom boce swóje tarifowe winowatosći dopołniś, na drugem dostanjo móžnosć we wobłuku spěchowanja rěcy nowe akcenty póstajaś. My gódnośimy to ako jasny politiski signal za Serbow we Łužycy bydlecych. Rada jo w tom zwisku za swójo pśiduce pósejźenje dnja 1. junija 2021 dolnoserbskich cłonkow załožboweje rady wó rozpšawu wugbanego źěła pšosyła.”

K tomu groni Jan Budar, direktor Załožby za serbski lud: „Z pówušenim pśipłaśonkow wot 2021 ma Załožba za serbski lud prědny raz w swojich stawiznach móžnosć, w nowych nuznje trjebnych wobłukach statkowaś. Głownje su to skšuśenje rěcnych rumow, profesionalizěrowanje marketinga a zapśěgnjenje serbšćiny do modernych rěcnych technologijow. Mam pówušenje pśipłaśonkow za znamje dłymokeje dowěry do źěła załožby. Až mamy ako Serby něnto planowańsku wěstosć a móžomy rownocasnje nowe póla statkowanja natwariś, jo wjelika motiwacija do pśichoda.“

Pśedsedaŕ Domowiny, Dawid Statnik, wugronijo se tak: „Ze źinsajšnym rozsudom za Stwórte financne dogrono wó Załožbje za serbski lud jo krajne kněžaŕstwo w Podstupimje swójo spušćobne partnaŕstwo ze serbskim ludom wobkšuśiło. Bramborska jo se w zajźonem lěśe wóspjet ako swěśak nacasneje politiki we wobchadanju z narodneju mjeńšynu wupokazała: nowelěrowanje serbskeje kazni, rownogódnosć serbšćiny pla mjenjow drogow a na toflach zjawnych twarjenjow, financěrowanje głownoamtskich zagronitych wokrjesow atd. Togodla se wjaselimy, až jo Bramborska něnto tek zwólniwa, swójej zagronitosći za pśichodne pjenjezne wugótowanje załožby wótpowědowaś. Z tym buźo móžno, bólosne skrotcenja zajźoneju lětźesatkowu tšošku wurownaś a serbsku jadnoraznosć Łužyce tek w cełkownem zajmje regionje na bramborskem boku hyšći mócnjej profilěrowaś.”

Knježerstwo Braniborskeje Štwórtemu finančnemu zrěčenju Załožby za serbski lud přihłosowało

Braniborske statne knježerstwo je w dźensnišim kabinetowym posedźenju (18. meje 2021) přihłosowało Štwórtemu finančnemu zrěčenju k zhromadnemu financowanju Załožby za serbski lud přez Zwjazk, Kraj Braniborska a Swobodny stat Sakska w lětach 2021-2025.

Z jasnym stopnjowanjom přiražkow njezaruči so jenož dotalne dźěło załožby, ale tež zwoprawdźenje nowych naprawow. Kathrin Šwjelina, předsydka Rady za serbske naležnosće w Braniborskej, praji k wozjewjenju: „Z dźensnišim přihłosowanjom je dźěło załožby za přichodne lěta dźakowano dalšej finančnej podpěrje ze stron Zwjazka, Braniborskeje a Sakskeje zaručene. Załožba za serbski lud móže nětk jeje tarifowe zawjazki spjelnić a ma zdobom móžnosć, na polu spěchowanja rěče wažne nowe akcenty sadźić. Hódnoćimy to jako jasny politiski signal wšěm we Łužicy bydlacym Serbam. Rada je sej w tutym zwisku za jeje přichodne posedźenje 1. junija 2021 rozprawu wo wukonjanym dźěle wot delnjoserbskich radźićelow Załožboweje rady wuprosyła.”

K tomu praji Jan Budar, direktor Załožby za serbski lud: „Ze zwyšenjom přiražkow wot 2021 ma Załožba za serbski lud prěni raz w swojich stawiznach móžnosć, w nowych nuznje trěbnych wobłukach skutkować. Hłownje su to skrućenje rěčnych rumow, profesionalizowanje marketinga a zapři-jeće serbšćiny do modernych rěčnych technologijow. Mam zwyšenje přiražkow za znamjo hłubokeje dowěry do dźěła załožby. Zo mamy jako Serbja nětko planowansku wěstotu a móžemy zdobom nowe pola skutkowanja natwarić, je wulka motiwacija do přichoda.“

Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, wupraja so takle: „Z dźensnišim rozsudom za Štwórte financne zrěčenje wo Załožbje za serbski lud je krajne knježerstwo w Podstupimje swoje spušćomne partnerstwo ze serbskim ludom wobkrućiło. Braniborska je so zašłe lěta wospjet jako swětłownja načasneje politiki we wobchadźenju z narodnej mjeńšinu wupokazała: nowelěrowanje serbskeho zakonja, runohódnosć serbšćiny na pućnikach dróhow a taflach zjawnych twarow, financowanje hłownohamtskich społnomócnjenych wokrjesow atd. Tohodla so wjeselimy, zo je Braniborska nětk tež zwólniwa, swojej zamołwitosći za přichodne pjenježne wuhotowanje załožby wotpowědować. Z tym budźe móžno, bolostne skrótšenja zašłeju lětdźesatkow tróšku wurunać a serbsku jónkrótnosć Łužicy tež w cyłkownym zajimje regionje na braniborskim boku hišće sylnišo profilować.”